Κατηγορίες

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ποιότητα σύμφωνη των απαιτήσεων
Η ακρίβεια έχει πάντα την τιμή της. Υψηλότερη ακρίβεια σημαίνει υψηλότερα κόστη. Τόσο η επιλογή του μετρικού προϊόντος οσο και η επιλογή της μεθόδου μέτρησης, επηρεάζουν το συνολικό κόστος. Τα προϊόντα της Limit ικανοποιούν τα διεθνή επίπεδα ανοχής, σύμφωνα με το DIN (deutsches Institut fur Normung).
Διατίθεται πλήθος προϊόντων με άμεση παράδοση, καθένα από τα οποία είναι ξεχωριστά βαθμονομημένο, με σχετικά πιστοποιητικά συμφωνίας με τα διεθνή πρότυπα και αριθμό σειράς για ανιχνευσιμότητα στο National Laboratory of Length.